HVORDAN ETABLERE EN BALLBINGE

BALLBINGE I GUMMI MED KURVBALL OG MÅL. STØYSVAK. Laget av 43 mm naturgummi. Veldig støysvak og helt vedlikeholdsfri. Her er det ingen ting som må males eller byttes ut når det råtner opp. Ballbingen plasseres helt ned i jorden og dermed kan de også brukes som hockeybane vinterstid! Leveres i forskjellige størrelser.
Ballbinge

NÆRMILJØ ANLEGG.    

Hva er et nærmiljøanlegg ?

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- eller oppholdsområder i nærmiljøet. Denne typen anlegg er uteområder som skal være fritt tilgjengelig for allmennheten og er beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og unge, men også for voksne i lokalbefolkningen.

Nærmiljøanlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns og unges behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former, skal prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, tas det sikte på å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene skal også fungere som sosiale møteplasser i nærmiljøet.

Eksempler på nærmiljøanlegg: Hinderløype, - Ballbinge, - Fotballbane, - Volleyballbane, - Kurvball, - Håndballbane, - Skatebord, - Isbane, - Skiløype, - Turstier, - og andre anlegg til fysisk aktivitet for bedre folkehelse for barn, unge og voksne i lokalmiljøet.

Det kan søkes om Spillemidler.Ordinære nærmiljøanlegg, minum kr.50.000 inntil 50% maksimum 300 000 kr. i støtte. Resterende bløp kan dekkes ved: - Dugnad, - Egne midler, -Andre finansieringstilskudd, og - Rabatter.

Avtal en samtale med virksomhetsleder i kommunen, Idrett og Kultur om om hva slags anlegg som ønskes planlegges og hjelp/bistand til søknad. Når man søker spillemidler, skal det søkes på et særskilt (elektronisk) søknads skjema og kommunen tildeler søknadsnummer. Dersom Det anbefales befaring av planlagt nærmiljø anlegg av utstyrs leverandør

inklusive pris tilbud, montering, frakt, spesifisert rabatt og mva. Hvis en ikke fikk tildeling år 1, må det leveres ”gjentatt søknad” også for neste søkeperiode.

Det anbefales befaring av planlagt nærmiljø anlegg av utstyrs leverandør

inklusive pris tilbud, montering, frakt, spesifisert rabatt og mva.

         Henvisning, regler og søknader: www.Idrettsanlegg.no

Vedlegg som skal følge søknaden:  - Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave. - Detaljert kostnadsoverslag m/ spesifisering av dugnad, - Egenkapital  og rabatter. - Finansieringsplan - Dokumentasjon  - Driftsplaner og driftsbudsjett. - Tinglyst skjøte/leieavtale eller godkjennelse fra kommune  med brukstid på minimum 20 år – Kopi av grunnboksutskrift der anlegget skal bygges.

 Nærmiljø anlegg for ungdom 12-23 år

 http://www.velfellestbg.com/45352857

 Hvordan etablere en Ballbinge: 

http://www.velfellestbg.com/135228393

Etter ferdigstillelse av anlegget kan en søke om kompensasjon for betalt merverdiavgift etter egne regler.                                   

https://lottstift.no/momskompensasjon/sok-om-kompensasjon-im/

 


 

 

Veileder for bygging av ballbinger

Utarbeidet av

Norges Fotballforbund

Veiledning for bygging av ballbinger

 

 

Skilleark

 

 

Innhold

 

 

1

 

 

Forord

 

 

2

 

 

Nærmiljøanlegg

 

3

 

Ideen skapes og behovet avklares

 

 

4

 

Utredningsfasen

 

 

5

 

Forhåndsgodkjenning

 

 

6

 

Spillemidler

 

 

7

 

Anbuds- og kontraktsfasen

 

 

8

 

Utbyggingsfasen

 

 

9

 

Leverandører

 

 

10

 

 

Driftsfasen

 

 

11

 

 

Ressurspersoner/Ballbingekorps

 

12

 

Vedlegg/komplett søknad

 

 

13

 

Dokumenter

 

 

14

 

Utgående korrespondanse

 

 

15

 

Inngående korrespondanse/Godkjenninger

 

 

16

 

Diverse materiell

 

1. Forord

Norges Fotballforbund ser det som svært viktig at det legges til rette for et mangfold

av nærmiljøanlegg for barn og unge. Dette gjelder både fotballrelaterte anlegg og andre

nærmiljøanlegg som fremmer fysisk utvikling generelt.

Barn har behov for trygge, tilgjengelige og allsidige aktivitetsarenaer som stimulerer

til egenorganisert lek og fysisk aktivitet.

Norges Fotballforbund har meget gode erfaringer med ballbingen som nærmiljøanlegg.

De senere år er det blitt bygget godt over 1.800 ballbinger fordelt over hele landet.

Med ballbingene får man en lekegrind med stabilt og slett underlag, på et avgrenset

område som er regulert til lek og fritidsaktiviteter hvor barn, unge og voksne

kan ha det gøy sammen. Bingene er ikke bare laget for fotball.

Her kan man utøve mange typer aktiviteter. Det er derfor bra for barna

og trygt for foreldrene å ha en ballbinge i sitt nærmiljø.

Et allsidig og utfordrende oppvekstmiljø vil stimulere interessen for

å drive med idrett og fysisk aktivitet.

Denne veilederen er ment å være et redskap for dere som skal bygge en ballbinge i

nærmiljøet. Dersom dere følger denne, vil dere oppdage at man med relativt enkle

midler og små kostnader kan få et fullverdig nærmiljøanlegg.

Dersom lag og foreninger går sammen med kommunen, vil man ved hjelp av lokal

dugnadsånd og kommunalt ansvar, få mange gode nærmiljøanlegg som vil gi

barn og unge positive oppvekstvilkår.

Lykke til med prosessen!

Yngve Hallén

President NFF

2. Nærmiljøanlegg

 

2.1 Hva er et nærmiljøanlegg?

”Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet,

hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.

Denne typen anlegg er uteområder som skal være fritt tilgjengelig for allmennheten og

er beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og unge, men også for

lokalbefolkningen for øvrig. Anleggene skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert

idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett”.

(Kulturdepartementets egen beskrivelse av nærmiljøanlegg)

Nærmiljøanlegg for ballspill, bygget som en aktivitetsarena med håndball/fotballmål,

basketballkurver, volleyballnett mm. ble første gang bygd i 1993.

I dag har vi passert 1850 anlegg. Dette er anlegg for uorganisert sport og lek,

tilrettelagt i nærmiljøet. Tilbakemeldingene er at det er veldig mye aktivitet både

på dagtid og kveldstid, og anleggene fungerer som et positivt møtested.

2.2 Bakgrunn for nærmiljøanlegg.

”Idretts- og anleggspolitikken skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av

lokalt forankrede tilbud både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og

gjennom mulighet for egenorganisert aktivitet.

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte

og egenorganiserte former, prioriteters særskilt. Når det gjelder ungdom, tas det sikte på å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon.

Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som

sosiale møteplasser i lokalsamfunnet”.

(Kulturdepartementets egen beskrivelse av statlig anleggspolitikk)

Stadig flere barn og unge har en fysisk inaktiv hverdag.

Dataspill, internett og en økende mengde TV-kanaler holder barn innendørs og stillesittende.

Det blir derfor stadig viktigere å tilrettelegge for stimulerende nærmiljøanlegg for barn og unge som innbyr til lek, idrett og fysisk aktivitet. Grunnlaget for gode aktivitetsvaner legges tidlig.

Det bør derfor være i alles interesse å være med på å etablere et allsidig oppvekst-

og utemiljø som gjør barn glade i å bruke kroppen samtidig som det gir nyttig bevelighetstrening.

Barn har forskjellige forutsetninger og må gis utfordringer og valgmuligheter ut fra ulike utviklingsnivå.

2.3 Hvorfor bygge ballbinge i ditt nærmiljø?

Kort og godt fordi man har sett at ballbingen fungerer helt i tråd med de forutsetningene som blant annet er lagt til grunn for KKD´s egen beskrivelse av nærmiljøanlegg. Ballbingen er en positiv møteplass i nærmiljøet og videre

- er de tilpasset mange idretter

- kreves det ikke medlemskap i lag eller foreninger

- treffer de alle brukergrupper

- ivaretar de barns oppvekstvilkår

- er de et aktivitetssenter for egenorganisert idrett og lek i trygge former

- er de et møtested i lokalmiljøet

- er de en utmerket arena for integrering

- har de en høy politisk prioritet og oppmerksomhet

- er de berettiget til tilskudd gjennom spillemidlene

3. Ideen skapes og behovet avklares

3.1 Ideen skapes

Før man gå i gang med et slikt prosjekt, er det viktig at man definerer behovet.

Elementer man bør definere kan være som følger:

 • Hvor mange barn og unge er det i det definerte området?
 • Hvilke fritidstilbud har de både av organisert og uorganisert karakter?
 • Hvor langt er det til disse?
 • Hvordan kan man med enkle midler øke tilbudet?

Det er viktig at man involverer aktuelle aktører på et tidlig tidspunkt.

Dette kan gjøres med åpne møter eller man kan invitere definerte ressurspersoner til et møte.

3.2 Møte og avklaringer

Forslag til møtedeltakere:

- Skolen v/rektor og FAU

- Idrettslaget

- Velforeningen

- Kommunen v/kulturkonsulent

- Fotballkretsen v/ballbingekorps og/eller NFF´s anleggskonsulent.

Hensikten er å avklare om prosjektet er interessant, hvilke oppgaver som skal gjennomføres og hvem skal gjøre de ulike oppgavene.

I det første møtet med de aktuelle aktørene, bør det være en åpen debatt om temaet.

- Hva er en ballbinge ?

- Er det behov for en slik i nærmiljøet?

- Kan dette være aktuelt å jobbe videre med?

- Hvem kan tenke seg å være med i en prosjektgruppe?

- Kan man trekke på andre lokale ressurser?

- Hvem kan hjelpe med prosessen?

- Hvordan kan denne bygges (i kommunal eller privat regi)?

- Hvor skal den eventuelt plasseres?

- Hva er den videre fremdriften i prosjektet?

Vedlagt følger et forslag til invitasjon og en serie foiler som kan brukes i samme møte.

Vedlegg 1: Invitasjon til fellesmøte/folkemøte

Vedlegg 2: Presentasjonsfoiler ( Powerpoint)

4. Utredningsfasen – Veien videre

For å få fremdrift og fullført prosjektet, vil det være ulike måter å organisere seg på.

Nedenfor finner du et forslag som sier noe om komitéorganisering og de ulike fasene i arbeidet.

 

Fremdrift:

Arbeidsoppgaver:

Hvem:

Frist:

 • Idéfase

- forslag til prosjekt

- vedtak om utredning

- infomøte

 

Alle

 
 • Utredningsfase

- tomtevurdering,

- avklare naboforhold

- total areal disp.

 

Byggekomité

(1 – 3 personer)

etter behov

(2 – 3 uker)

 • Prosjektfase

- behovsanalyse

- kontakt med kommunen

- økonomi

- kostnader

- finansiering.

- forhåndsgodkjenning

 

Byggekomité

hele året

hele året

 

 • Spillemidler

- spillemiddelsøknad

Byggekomité

innen 15 okt

 

 • Anbuds- og kontraktsfase

- utarbeide anbud

- avtale med

entreprenør/leverandør

 

Byggekomité

 
 • Utbyggingsfase

- utarbeide fremdriftsplan

- dugnadsveileder/-arbeid

- oppfølging entreprenør

- oppfølgning leverandør

 

Dugnadskomité

( 1 – 3 personer)

 
 • Driftsfase

- drift og vedlikehold

 

Driftskomité

hele året

5. Forhåndsgodkjenning

Arbeidet vil være å utarbeide tekniske beskrivelser og ta kontakt med de nødvendige

instanser i kommunen.

Punktene 5.1. til 5.3. danner grunnlaget for søknad om forhåndsgodkjenning.

Forehåndsgodkjenningen er vedlegg nr.1 i spillemiddelsøknaden, og den må være godkjent

av kommunen før utbygging kan starte.

Arbeidsoppgaver:

5.1 Behovsanalyse

5.2 Kontakt med kommunen

5.3 Økonomi – Kostnad / finansiering

5.4 Forhåndsgodkjenning

 

5.1 Behovsanalyse:

Behovsanalysen skal gi en beskrivelse av dimensjonering av anlegget.

Viktige elementer man bør vurdere er:

 • Plassering: Det er en fordel om bingen blir plassert på et sted hvor det er lett for mange å benytte den. Målet er stor aktivitet.

Bebyggelse: Med tanke på støy, må man nøye vurdere avstand til nærmeste

bebyggelse.

Det er utarbeidet en veileder som kommunene innehar eller se på følgende nettside : http://www.helsedirektoratet.no/miljo_helse/publikasjoner/veileder

Det kan være greit å informere naboer tidlig om at det kommer en ballbinge i nærområdet.

 • Størrelse: · Når man bygger en ballbinge, et det viktig at man bygger bingen etter antallpotensielle brukere.

Eksempelvis sier man at en binge på størrelse 13x21 m baseres på

> 70 elever,

mens en binge 15x25 m baseres på 70 – 100 elever

5.2 Kontakt med kommunen:

Søker melderprosjektet til kommunen v/ kulturkonsulent.

 • Kommunen innarbeider prosjektene i kommunedel planen for idrett og fysisk aktivitet.

Planen revideres normalt sett hvert fjerde år, mens det noen steder er årlig rullering

 • Prosjekter som forutsetter kommunal støtte må innarbeides i kommunens økonomiplan.
 • Prosjekter som forutsetter at kommunen er byggherre, må man også søke om dette.

5.3 Økonomi:

5.3.1 Kostnadsoverslag (basert på erfaringstall) for en 13 x 21-binge:

 

AKTIVITET

SØKNADS-

VERDI

MATERIAL-

KOSTNAD

DUGNADS-VERDI

Grunnarbeider :

     

- Arbeidskostnader, maskinleie

20.000,-

10.000,-

10.000,-

- Pukk / grus, drensrør, kabelrør

20.000,-

10.000,-

10.000,-

Fundamenter:

     

Forskaling, armering, støping av ringmur

46.000,-

12.000,-

34.000,-

Fylling av masser i ringmur

45.000,-

11.000,-

34.000,-

Levering ballbinge (13 X 21 m)

110.000,-

110.000,-

0,-

Frakt av binge

10.000,-

10.000,-

 

Montering ballbinge

25.000,-

0,-

25.000,-

Kunstgress, levering og instalasjon

75.000,-

67.000,-

8.000,-

Levering av lys og lysmaster

14.000,-

14.000,-

 

Montering av lysmaster

5.000,-

1.000,-

4.000,-

Mva

60.000,-

   

Totalt

430.000,-

245.000,-

125.000,-

 

5.3.2 Finansiering:

Her er det mange muligheter med tanke på å kunne søke støtte i fra ulike foreninger, bedrifter og kommune.

Mange større bedrifter og banker utlyser egne søknadsfrister i lokalmedia. Erfaringen viser at ballbinger/nærmiljøanlegg ofte blir tilgodesett med midler.

I tillegg er det muligheter for økonomisk støtte fra lokale sponsorer, idrettslag, velforeninger og stiftelser.

Tips: Søk på internett.

Dersom kommunen står som utbygger av anlegget, vil det medføre at man får kompensert for mva.

Finansieringsbehov: kr. 430.000,- pr. binge

Spillemidler: kr. 200.000.-

Dugnad: kr. 125.000,-

Sponsor/EK kr. 45.000,-

Kommune (*) kr. 65.000,-

Totalt: kr. 430.000,-

(*) Dersom kommunen står som utbygger, vil de få igjen momsen og netto sum blir som følger:

Kommune kr. 65.000,-

25 % mva kr. 60.000,-

Netto kommunal sum kr. 5.000

eller at momsrefusjonen går som en del av finansieringen og kommunen likevel gir en økonomisk støtte

5.4 Søknad om forhåndsgodkjenning:

Forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og at estetiske og miljømessige forhold i varetas.

Det er kommunen v/ teknisk avd. som er saksbehandler.

Forhåndsgodkjenningen skal inneholde følgende elementer:

5.4.1 En generell orientering om anlegget:

 • Planstatus - anleggets plass i kommunale planer
 • Behovsoppgave
 • Universell utforming – tilgjengelighet/beliggenhet
 • Arkitektur og estetikk – tilpasning til nabobebyggelse
 • Miljøforhold – materialvalg.

5.4.2 Økonomi

 • Kostnadsoverslag med plan for finansiering og drift

5.4.3 Kart og arealplaner

 • Iht. KKD’s folder V-0598 og V-0732 :

5.4.3.1 Oversiktskart

 • Mål 1:5000- 1:10000

Som skal vise anleggets beliggenhet

5.4.3.2 Situasjonsplan

 • Mål 1:1000/ 2000

som skal vise samlet arealdisponering og hovedtrekk i terrengbehandlingen. Planen skal angi hvilket område som disponeres for anlegget og hvilke utvidelsesreserver som er sikret, oppdeling i evt. byggetrinn.

5.4.3.3 Utomhusplan

 • Mål 1:1000.

som skal være en detaljert plan som viser tomtedisponering med ny og gammel vegetasjon, trafikkløsninger og parkering, teknisk infrastruktur

5.4.4 Tekniske tegninger

 • Geometrisk utforming; - Bane mål 1:200, høydeplan 1:500,Drensplan 1:500,
 • Teknisk oppbygging; Baneprofil ny og gml 1:50, Tverrprofil 1:200,
 • Skisser; perspektiver, foto

Vedlegg 3: eks. behovsanalyse

Vedlegg 4: eks. innmelding til kommunedelsplan

Vedlegg 5: eks. på sponsorsøknad

Vedlegg 6: eks. på kostnadsoverslag / finansiering

Vedlegg 7: eks. på forhåndsgodkjenning

Vedlegg 8: eks. på kart og arealplaner

Vedlegg 9: eks. på søknad om støttemidler fra NFF

6. SPILLEMIDLER

6.1 Spillemidler

Søkere om spillemidler til nærmiljøanlegg, kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag eller andre sammenslutninger.

For sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen.

Når man søker spillemidler, skal det søkes på et særskilt (elektronisk) søkeskjema.

Dersom man ikke fikk tildeling år 1, må det leveres ”gjentatt søknad” også for neste søkeperiode.

Se for øvrig: www.Idrettsanlegg.no

Vedlegg som skal følge søknaden:

 1. Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave
 2. Detaljert kostnadsoverslag m/ spesifisering av dugnad og rabatter
 3. Finansieringsplan - dokumentasjon for de enkelte postene.
 4. Driftsplaner og driftsbudsjett – se vedlegg nr.
 5. Tinglyst skjøte/leieavtale på minimum 20 år – kopi av grunnboksutskrift for grunnen der anlegget skal bygges. Se vedlegg nr.

6.2 Regnskap/sluttoppgjør:

Det er krav for å få spillemiddel at det opprettes en egen bankkonto for prosjektet med ansvarlig person.

1. Anleggsregnskap: Krav om at regnskapet skal være sammenlignbart med kostnadsoverslaget, kfr bestemmelser i infohefte V-0933. Regnskapsbøker, bilag og kontoutskrifter skal innleveres til kommunerevisor sammen med utfylt regnskapsskjema, V-0080 fra 2005.

2. Teknisk utførelse: Kommunen skal godkjenne at anlegget er utført iht. godkjente tekniske planer før regnskapet kan revideres

3. Kommunerevisjonen fastlegger sluttsummen for anlegget og utarbeider egen revisoruttalelse

4. Sluttutbetaling av spillemidler skjer fra fylkeskommunen etter kommunal bekreftelse på ferdigstillelse, og når kontrollert regnskap foreligger.

Vedlegg 10: eks. spillemiddelsøknad

Vedlegg 11: eks. Driftsplan/budsjett

7. ANBUD OG KONTRAKTSFASE :

Ballbingen er et byggverk som er underlagt plan og bygningsloven. Dvs. at man må ha godkjenning fra bygningsmyndighetene for å sette opp. Det skal da være en ansvarlig for at alle regler og bestemmelser er fulgt. Vi anbefaler at dette ansvaret legges til ballbingeleverandøren allerede i kontrakt- og anbudsfasen.

Når et anlegg mottar spillemidler eller offentlig støtte på mer enn 50 %, er det et krav at loven om offentlig anskaffelser følges og det skal offentliggjøres på Doffin (www.doffin.no).

Ved innhenting av anbud anbefales at man legger vekt på pris, materialbruk, støynivå, referanser samt estetikken i lokalmiljøet. Kontraktsgrunnlag bør være NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

Vedlegg 12: eks. anbudsutlysning

Vedlegg 13: eks. kontrakt

8.0 UTBYGGINGSFASEN

En ballbinge er et anlegg som godt egner seg til å utføre på dugnad. Rundt omkring i Norge er det mye kreativ og nevenyttige ressurser som ikke vil ha problemer med å få dette til.

Merk: Tiltaket er søknadspliktig i henhold til plan og bygningsloven

Nedenfor finner du en generell oversikt over de ulike arbeidsoppgavene med tanke

på selve byggingen av bingen.

Den leverandøren dere velger har detaljerte beskrivelser for egne produkter.

 • Grunnarbeider
 • Forskaling
 • Støping
 • Fylling av masser
 • Montering av bingen
 • Legge kunstgress

 

Dato

Arbeidsoppgaver

Utstyrsbehov

Fagfolk

Hjelpere

 

Grunnarbeid før forskaling.

Nøyaktig planering

Gravemaskin

nivileringsutstyr

Maskin fører

1

 

Forskaling

Strøm til lys

Forskalingsutstyr

Nivileringsutstyr

Hammer

Spiker

Sag

Snor

Spader

Krafser

River

Kabel

Forskalingssnekker

Elektriker

6

 

Støping

Betong

Trillebårer

Spader

Nivileringsutstyr

Forskalingssnekker

4

 

Fjerning av forskaling

   

4

 

Mottak av Bingen

Egnet løfteutstyr – 1000 kg

Maskinfører

3

 

Fylling av masser ringmur

Avretting

Komprimering

4-32 masse

0-16 masse

Komprim.utstyr

Avrettingsutstyr

Vann

 

6

 

Montering av bingen

 

Monteringsansvarlig fra leverandør.

6

 

Legging av kunstgress

Fylling av kunstgress

 

Komplett fra leverandør

Monteringsansvarlig fra leverandør.

6

Vedlegg 14: Anbudsutlysning

Vedlegg 15:

Vedlegg 15: eks. kontrakt

Vedlegg 14/15/16

9. LEVERANDØRER :

Ta kontakt med leverandører av ballbinge for å be om tilbud på ønsket produkt.

Leverandører: Telefon Internett Sted

SPORTSYSTEMER GROUP 70 04 24 10 www.sportsystemer.no Langesund

CLAUSSEN & HEYERDAHL AS 23 39 66 80 www.c-h.no Oslo

FUSA HAGEMØBEL AS 56 58 12 40 www.fusahagemobel.no Eikelandsosen

FYHN/PARKMØBLER AS 41 56 68 13 www.sittned.no Lyngen/Stavanger

IFAS SPORT AS 63 96 19 00 www.ifas.no Minnesund

KEN-NOR AS 69 28 05 20 www.ken-nor.no Fredrikstad

KOMPAN AS 51 52 50 96 www.kompan.com Stavanger

LEK OG TRIVSEL AS 32 22 77 55 www.lekogtrivsel.no Drammen

PARK OG UTEMILJØ AS 51 68 58 95 www.parkogutemiljo.no Sandnes

PST SPORT AS 38 04 19 50 www.pst-sport.no Kristiansand

RANSO TREINDUSTRI AS 51 72 91 00 www.ranso.no Randaberg

SCANSIS AS 69 81 75 70 www.scansis.no Askim

SØVE FABRIKKER AS 35 94 65 65 www.sove.no Ulefoss

VEST- UTEMILJØ 52 71 57 60 www.vest-utemiljo.no Haugesund

De aller fleste leverandørene er meget behjelpelig med søknader og prosedyrer. Derfor kan det være formålstjenlig å finne ut av hvilken binge som ønskes, for deretter å kontakte leverandøren direkte.

10. Drift og vedlikehold

10.1. Teknisk drift og vedlikehold

Anleggseier plikter å holde anlegget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder for vedkommende anlegg etterleves. Anlegget skal vedlikeholdes slik at det ikke forringes ut over det som følger av normal slitasje og elde

10.1.2 Vedlikehold

For å unngå at barn som er i aktivitet i ballbingen utsettes for skader, er det viktig at man jevnlig foretar et visst vedlikehold av bingen.

Viktige elementer man bør etterse og eventuelt reparere:

 • Skade eller sår på stålrørene, festbrakettene og skruelementene mellom elementene
 • Skade på bord eller netting. Skadet treverk bør byttes umiddelbart.
 • Treverket bør oljes hvert 2.- 3. år.
 • Skade eller mangel på bolter
 • Vedlikehold av kunstgresset:

- Rydde søppel minimum en gang i uken

- Slodde/børste kunstgresset minimum 4 ganger pr. år

- Etterse kunstgresset månedlig for å avdekke skader på gresset (f.eks. løse skjøter) og

iverksette reparasjon

- Etterse målnett månedlig for å avdekke skader på disse og iverksette reparasjon

11. AKTUELLE KONTAKTPERSONER FOR BISTAND I FRA NORGES FOTBALLFORBUND:

Norges Fotball Forbund har 3 heltidsansatt anleggskonsulenter som har som oppgave bl.a. å bistå utbyggere av ballbinger. De kan hjelpe og gi råd i de ulike fasene ved etablering og gjennomføring av prosjektene. I tillegg er det 3-4 ballbingeambassadører (BALLBINGEKORPS) i hver krets som også kan bistå.

Per Ravn Omdahl, leder av anleggsutvalget, og Trygve Bornø, fra administrasjonen på Ullevål, er også behjelpelig.

NAVN: OMRÅDER :

Ove Halvorsen Oppland, Hedemark, Akershus, Oslo, Rogaland.

Anleggskonsulent Øst Norge

Norges Fotballforbund

ove.halvorsen@fotball.no

Kontor: Idrettens Hus, 2319 HAMAR

Tlf.: 905 42 219

Geirfinn Kvalheim Buskerud, Østfold, Vestfold, Øst/vest Agder, Sogn &

Anleggskonsulent Sør Norge Fjordane, Sunnmøre.

Norges Fotballforbund

geirfinn.kvalheim@fotball.no

Kontor: Idrettens Hus, Sandefjord

Tlf.:906 80 006

Geir Larsen Nordland, Troms, Finnmark, Hordaland,

Anleggskonsulent Nord Norge Nord/Sør Trøndelag, Møre & Romsdal

Norges Fotballforbund

geir.larsen@fotball.no

Kontor: Alfheim stadion, Tromsø

Tlf.: 909 15 411

Trygve Bornø

Norges Fotballforbund

Trygve.borno@fotball.no

Kontor: Ullevål Stadion

Tlf.: 905 84 723

Per Ravn Omdal

Leder anleggsutvalg

Norges Fotballforbund

per.ravn.omdal@fotball.no

Kontor: Ullevål Stadion

Tlf.: 900 85 595

BALLBINGEKORPS

I NORGES FOTBALLFORBUND

 

Krets

Navn

Mobil

E-post-adresse

Agder:

 

Øystein Øysæd

Gerhard Skauge

Daniel Hansen

Ole Emil Rummelhoff

913 59 191

901 06 508

913 17 775

909 90884

Kv-il@frisurf.no

 

 

Oer.hoff@yahoo.no

Akershus:

 

Johan Jørstad

Knut J. Syversen

Odd S. Eriksen

Erland Dalberg

Arild Henriksen

Helge Udnes

920 89 648

 

 

930 19 949

907 37 696

913 09 970

johanjoerstad@hotmail.com

knutjs@skedsmo.kommune.no

 

erland.dalberg@fotball.no

afsk@c2i.net

Buskerud:

 

Odd Flattum

Per Gerhardsen

Ole Kristian Olsen

Øyvind Kristensen

905 28 968

909 37 510

913 94 449

414 59449

odd.flattum@yahoo.no

gerhardsen@combitel.no

ole.olsen@nedre-eiker.kommune.no

korkrist@online.no

Finnmark:

 

Oddbjørn Krogh

Torkjell Johnsen

Leif Helge Henriksen

970 03 570

992 11 859

970 31 888

odkrogh@online.no

torkjell.johnsen@vegvesen.no

leifhehe@start.no

Hordaland:

Arne Olav Nilsen

   

Hålogaland:

 

Terje Skarsfjord

Egil Mikalsen

Finn M. Simonsen

Einar Brinck-Hansen

922 44 768

769 41 337

916 13 650

456 15 875

tskarsj@online.no

brilami@online.no

fms@combitel.no

einar.brinck-hansen@c2i.net

Indre Østland:

 

Rolf Svesengen

Erik Nordviken

Åge Storengen

Roger Granseth

Magne Lindviksmoen

908 79 263

926 11 783

416 27 433

952 08 109

913 38 063

rsvesen@online.no

erik.nordviken@nordea.no

aage.storengen@c2i.net

rgranse@online.no

magne.lindviksmoen@fjord1.no

Nordland:

 

Einar Mikalsen

Kjetil Monsen

909 90 326

988 73 154

einar.mikalsen@rana.kommune.no ketil.monssen@rognan-barneskole.no

Nordmøre og Romsdal:

 

Ottar Orvik

Kjellaug Gjerde

Ingvar Sæther

Roger Honningdal

Erik Hals

920 36 141

913 10 033

901 39 247

922 52 405

481 32 383

ottar.orvik@maxit.no

kjodd-g@online.no

ingvar.saether@norutbygg.no roger.honningdal@c2i.net erik.hals@fotball.no

Oslo:

 

Trygve Bornø

Andreas Morisbak

Pål Syrrist

905 84 723

905 28 903

906 50 669

trygve.borno@fotball.no

 

pal.syrrist@getmail.no

Rogaland:

 

Anfinn Lodden

Jon A. Flesjå

911 88 007

970 51 112

postmaster@byggeartikler.no

Sogn og Fjordane:

Olav Kjos Wenjum

   

Sunnmøre:

Bjørn Ivar Rødal

Arne Aambakk

Jon Otto Follesø

Olav Saure

900 98 557

934 80 859

464 01 643

489 93 466

bjorn.ivar.rodal@alesund.kommune.no lederherd@yahoo.no

jon.otto.folleso@wuerth.no olav.saure@tussa.com

Telemark:

Helge Danielsen

Tore Skifjeld

Odd A. Vogsland

Hans Jan Seland

901 68 955

957 23 590

473 77 959

905 45663

 

h-daniel@online.no

tskifj@online.no

odd.arvid.vogsland@start.no

h-seland@online.no

Troms:

Alf Bjerknes

William Engseth

Rolf Hansen

900 33 856

957 33 047

952 41 819

alf.bjerknes@start.no

willengseth@msn.com

Trøndelag:

Tor Vikan

Lars Nesheim

Eli Arnstad

Kolbjørn Ekker

Ole Christer Basma

Atle Ødegård

Ivar Hellem

Vegard Heggem

975 00 636

959 88 526

992 12 752

995 06 116

928 48 484

909 36 255

913 60 152

724 26 120

tor.vikan@ktv.no

lar-ne@online.no

eli.arnstad@ntebb.no

kolbjorn.ekker@ntfk.no

christerb@online.no

atleoe@infonet.no

ahellem@hotmail.com

vegard@aunan.no

Vestfold:

Gunnar Brekke

Roar Tandberg

Ivar Syrstad

481 32 677

922 37 150

922 85786

gunn-b@online.no

rotandb@online.no

ivar.syrstad@online.no

Østfold:

Sture Solvang

Ragnar Sande

Hans Jacob Henæs

911 39 878

 

905 20 354

sture.solvang@dnbnor.no

ra-sande@frisurf.no hans.henas@moss.kommune.no

 

Med vennlig hilsen
Velforeningenes Fellesråd Tønsberg

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden