KOMMUNEPLAN 2014/2026

 

Varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel og byplan 2014-2026. PlanID 070499007.

I henhold til plan- og bygningsloven §11-12 varsler Tønsberg kommune oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel og byplan. Samtidig legges forslag til planprogram ut på offentlig høring, jf. plan- og bygningslovens § 11-13. Høringsfrist er satt til 1.juni.

Planprogrammet beskriver hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres.
Slik deltar du i arbeidet
Infostand på torget
Her vil representanter fra kommunen være tilgjengelige for innspill og spørsmål:
lørdag 27.april kl. 12.00 – 15.00, onsdag 8. mai kl. 14.00 – 16.00, lørdag 25. mai kl.12.00 – 15.00
Vi kommer til et møte nær deg!
I samarbeid med velforeningene vil vi samle nærmiljøene i kommunen til å delta i kommuneplanarbeidet. Mer informasjon om dette kommer senere.
Følg oss på instagram
En innbygger skal hver uke denne våren gi oss innblikk i sitt Tønsberg gjennom fotografier og korte tekster via instagramkontoen: @mittonsberg
Skriftlige innspill
Grunneiere o.a. kan komme med forslag til nye utbyggingsområder. Innspill skal inneholde:
- kartutsnitt som viser beliggenhet (gbnr.), avgrensing og gjeldende formål
- kort presentasjon av prosjektet: reguleringsformål, størrelse og omfang (inkludert antall
boenheter, overslag over næringsareal i m2)
- adkomstløsninger, forventet trafikkmengde
(De som allerede har sendt innspill trenger ikke å sende inn på nytt)

Det er mulig å komme med innspill til planarbeidet, merknader til planprogrammet eller
arealinnspill.
Disse sendes på e-post til kommuneplan@tonsberg.kommune.no eller post til
Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg og merkes ”kommuneplan - arealdel”.
Frist for alle innspill er 1. juni 2013.
Planprogram og informasjon om kommuneplanprosessen finnes under Aktuelt/Ny kommuneplan på www.tonsberg.kommune.no

Trykk på linken for kart over området nedenfor. Planens område vises med blå linje i kartet og plandokumenter vises til venstre for kartet. Bruk knappen for Send uttalelse for å gi tilbakemelding til kommunen. Alternativt kan uttalelsene sendes Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postbaks 2410, 3104 Tønsberg innen 01.06.2013

Kart over området


 

ARGUMENTER KOMMUNEPLAN MED KOMMENTARER OM OG TIL KOMMUNEPLANER.

- Lang siktige utfordringer, mål og strategier

-Alternative strategier

-Grunnlag for sektorenes planer

-Handlingsdel

–Prioritere ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver

–Konkretisere tiltak innenfor økonomiske rammer

–Kan linkes opp mot økonomiplan

- Arealplan viser sammenheng mellom samfunnsutvikling og arealbruk

-Føringer fra samfunnsdelen legges inn i arealdel

-Legger rammer og betingelser for hvilke tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt viktige hensyn som må ivaretas

-Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

Samfunnsdel

Arealdel

Tønsberg har stort potensiale for fortetting både i boligstrøk og sentrumsstrøk, og har også varslet at de ønsker å ta et aktivt grep gjennom en sentrumsplan for Tønsberg by. Fylkesmannen finner at dette er svært løsningsorientert, og en slik plan kan presentere mange gode løsninger for byen både med hensyn på bo- og næringsarealer og å fremme livet og handelen i Tønsberg sentrum.

I samfunnsdelen oppfordrer vi kommunen til å legge vekt på forskjellen i ønsket utvikling mellom Tønsberg sentrum og områdene rundt, særlig Korten, Kilen og Stensarmen, for å ha en klar visjon om dette når arbeidet med arealdelen settes i gang.

Vi vil minne om at det ofte er friområder og barn og unges lekeområder som forsvinner først i slike fortettingsprosjekter. «Hundremeterskogene» har en verdi i et folkehelseperspektiv, fordi de fører til økt hverdagsaktivitet blant innbyggerne i nærmiljøet. Folkehelse er et nasjonalt satsingsområde jfr. Lov om folkehelse.

Barn og unge blir sjelden rådspurt og hørt i saker der slike arealer omdisponeres, og det foreligger ofte ingen informasjon om hvorvidt barn bruker slike områder. Vi vil oppfordre kommunen til å belyse denne problemstillingen gjennom samfunnsdelen i sammenheng med folkehelse, og ta den med videre til arealdelen.

Oppvekst

Det er viktig at barn og unges interesser og medvirkning tas på alvor. Under «føringer og rammer for planarbeidet – lokaldemokrati» sies det at planlegging og vedtak skal sikre medvirkning for alle berørte interesser. Det er viktig at også barn og unge inkluderes. Vi oppfatter av planprogrammet at dette er hensikten.

Under «Medvirkning og informasjon» nevnes kommunens ungdomsråd som en arena for aktiv deltakelse. Det er bra, men antagelig blir få barn og unge engasjert gjennom den ordningen. Man bør søke en bredere form for medvirkning der flere kommer fram med sine synspunkter. Særlig når det kommer til planlegging av konkrete områder, bør barn og unge tas med. Det kan være barnetråkk, bruk av skolenes elevråd og klasseråd.

Saksfremlegg   Kommuneplanens arealdel og byplan 2014-2026. PlanID 0704 99007. Varsel om oppstart av planarbeid og behandling av forslag til planprogram.

http://91.90.70.1/innsyn_tonsberg/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2013002527&

Det anbefales også å lese kommentarer fra Fylkesmannen:

http://91.90.70.1/innsyn_tonsberg/wfdocument.aspx?journalpostid=2013009755&dokid=423781&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF

Ny kommuneplan - arealdelen

Det er vedtatt (gjennom kommunal planstrategi) at Tønsberg kommunes arealplan skal revideres i tråd med ny planlov fra 1. juli 2009. I tilegg er det behov for å skape en mer effektiv og robust arealplan som bedre kan møte fremtidens behov og samtidig ta vare på sentrale kvaliteter i Tønsberg kommune.

 

Kommuneplan for Tønsberg fra 1868

Arealdelen varsler oppstart i mars/april 2013 med høringsfrist 1. juni 2013. Det vil i denne fasen åpnes for innspill om omdisponering av og bruk av arealer i kommunen.

Hva er kommuneplanens arealdel?

Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede rammer for arealbruk, er ivaretatt (§11-5 LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling).

Byplan

Mange av utfordringene skal løses i byområdet og det skal derfor utarbeides en byplan som skal gi rammene for en helhetlig og overordnet plan for Tønsberg by. Planen skal fremme utvikling og styrke Tønsberg sentrum som bo- og oppvekstsmiljø, nærings-, handels- og kultursentrum. Inntil videre vil denne prosessen inngå som en del av arealdelen.

Les mer om

Ny kommuneplan - samfunnsdelen
Kommunens arealplanavdeling

 

Dialogmøte med KUT på styremøte mandag 4.febuar.

SAKER SOM ALLEREDE ER INNSENDT FRA FELLESRÅDET TIL KOMMUNEN:

Medvirkning av utforming av friområder/lekeplasser og lekeutstyr m.m. i boligområder i samarbeid med Beboere/barn og unge/lokal Velforening/Fellesrådet, Utbygger, Kommuneutvikling og Bydrift.

Easy Park. Innleggelse på nett av Tønsberg Kommune med oversikt av lekeplasser med utstyr, friområder, parker og turstier.

I kommuneplanens arealdel må det settes bedre retningslinjer og krav til uteområder/friareal og lekeplasser både i areal, størrelse og form med medvirkning av barn og unge/lokal velforening/Fellesrådet enn i nåværende kommuneplan.

Fellesrådet ønsker en total besiktigelse i løpet av første år av alle lekeplasser, lekeapparater/utstyr og av sikkerhet i samarbeid Bydrift og den lokale velforening, for å vurdere behovet for oppgradering av lekeplassene, både offentlige og eide av andelseiere.

Utrede behovet for reduksjon av antall lekeplasser.

De gjenværende foreslås oppgraderes for barn og unge i de forskjellige behov i

- alder 0 - 6 år

- alder 6 – 12 år

- aktivitetssenter for unge i alder 12 – 18 år

Henvisning: 0 – 12 år: http://www.velfellestbg.com/45352822

Henvisning: 12 – 18 år: http://www.velfellestbg.com/45352857

Turstier for hele familien i nærliggende områder til lekeplasser, bør opprettes med innlagte poster med spørsmål som for eksempel spørsmål om nærmiljøet, byen vår, dyreliv etc.

Trampoliner med sikkerhetsnett, bør tillates på offentlige og private lekeplasser, men med krav om voksne myndige tilstede. Bruk bare med 2 barn av gangen. Ansvarsforsikring må være avtalt.

Legge bedre til rette for at Tønsberg kommune styrker kontakten med innbyggerne, gjennom langt bedre medvirkning i utviklingen av lokalsamfunnet enn nåværende.

Trygge skoleveier bør prioriteres i langt større grad for barn og unge enn nåværende veier/gater.

Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo | Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 60
E-post:
postmottak@md.dep.no | Nettredaktør: Camilla Pettersen | Ansvarlig redaktør: Jon Berg 

2.4.4 Krav til lekearealer
Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til uterom, fellesareal, friområde eller uteområde til skoler og barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det gjennomføres en totalvurdering av lekeplass- situasjonen og skaffes fullverdig erstatning dersom vurderingen tilsier det. Erstatning bør også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal.

Alle offentlige lekeområder skal ha mest mulig trafikksikker adkomst og være tilgjengelige og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede der dette er terrengmessig mulig. Barn og unge bør få uttale seg om hvilke aktiviteter det skal legges til rette for. Større leke- og flerbruksområder bør legges i tilknytning til turdrag eller andre større grøntområder.

2.4.5 Krav til uterom
For å sikre fortetting med tilstrekkelig bokvalitet og sikre befolkningens, og ærlig barn og unges helse og trivsel, skal det i plan- og utbyggingssaker med nye boliger avsettes gode uteoppholdsareal på egen grunn i form av definerte uterom for individuell og felles bruk, herunder lek.

Uterom for felles bruk skal opparbeides for ulike typer bruk som opphold, lek og spill for barn og unge, med nødvendig utstyr. Lekeplass skal fortrinnsvis plasseres på terrengnivå. Kommunen kan kreve at utformingen av lekearealer gjøres i samråd med barn og unge.

Trondheim kommune har laget nye normer for uterom og parkering. Normene skal legges til grunn for utarbeidelse av alle plan-, dele- og byggesaker med nye boliger.

Trondheim kommune bruker følgende definisjon på uterom: ”Med uterom menes arealer som kommunen har vurdert som egnet til uteoppholdsareal i det fri for beboerne i samsvar med plan- og bygningslovens § 69, og som oppfyller bestemte krav til arealstørrelse og kvalitet”. (mer om dette i Delrapport 6 til Kommuneplanens arealdel 2006-18)

Minste uteoppholdsareal (MUA)
For boliger, skoler, barnehager mv bør det angis minste uteoppholdsareal (MUA) inklusive lekeareal. Hensikten er å sikre tilstrekkelige og brukbare arealer til utendørs opphold for boliger, skoler, barnehager mv. Bestemmelser om minste uteoppholdsareal benyttes til å sikre god kvalitet på utearealene.

Uteoppholdsarealene bør ha en utforming som gjør arealet egnet til lek, opphold, sosialt samkvem og rekreasjon. Arealene bør kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge, voksne og eldre uavhengig av funksjonsevne. Uteoppholdsarealet er de deler av tomten som er egnet til dette formålet.

Uteoppholdsarealet omfatter den ubebygde delen av tomta, som ikke er avsatt til kjøring og parkering. Areal som er avsatt til søppelkasser, sykkelstativ og lignende er ikke egnet til opphold og skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet.

Minste uteoppholdsareal, MUA, angis i m2 pr bolig/skole/barnehage mv og skrives MUA = 00 m2. Det samme gjelder også for andre bygninger der det etter kommunens skjønn er nødvendig å avsette minste uteoppholdsareal.

Eksempler på bestemmelser til kommuneplanen – med bruk av MUA:

Krav til avsetting av uterom:
- I områder uten egnet og sikret areal for lek og rekreasjon, skal det i nye regulerings- og bebyggelsesplaner, og før det tillates deling eller videre utbygging, avsettes og sikres nødvendig areal til dette formålet.

- MUA skal være minst 20 % av bruksarealet for bebyggelsen på en tomt (BRA, se § 3-6), hvorav minst 50 % skal ligge på bakken.

- For prosjekter med mer enn 10 boenheter skal felles uteoppholdsareal utgjøre minst 70 % av samlet uteoppholdsareal. Det bør søkes å oppnå varierte utearealer med både private, halvprivate, felles og offentlige arealer. Felles uteoppholdsareal skal likevel utgjøre minimum xx m² (angi størrelse) i sammenhengende areal.

Eksempler på bestemmelser til kommuneplanen – parkering:

2.4.6 KRAV TIL PARKERING
(utsnitt av tekst)
”Dersom det ikke er tilstrekkelig areal for å oppfylle både krav til uterom og parkeringsplasser, skal areal til uterom prioriteres foran areal til parkering. ”

(Se for øvrig Trondheim kommunes hjemmesider for mer om Delrapport 6 til Kommuneplanens arealdel 2006-18, eller rapporten Utredning om uterom og parkering.)

Barn og unges medvirkning i planleggingen
I tråd med rikspolitiske retningslinjer for barn og unges punkt 4 d) om medvirkning kan det lages utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel der dette fastslås.

Eksempler på retningslinjer knyttet til bestemmelser til kommuneplanen

Eksempel:
§ 1 Fellesbestemmelser
Plankrav
Retningslinjer:
Når private forslag til reguleringsplaner fremmes for behandling skal følende forhold beskrives og vurderes særskilt:
- Konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø

Kartlegging og medvirkning fra barna viktig for at konsekvensene skal kunne beskrives

§ 3 Områder for boligbebyggelse
Areal og funksjonskrav til lekeplasser og andre friområder

Retningslinje:
a) Ved utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplaner i eksisterende boligområder skal barn og unge gis anledning til å delta aktiv i planprosessen.

Til punkt 5 d om erstatningsareal
Det er også anbefalt at punktet om erstatningsareal jfr punkt 5.d i rikspolitiske retningslinjer for barn og unge settes inn som bestemmelse i kommuneplanens arealdel:

Eksempel:
§ 1 Fellesbestemmelser
Plankrav
Retningslinjer:
Når private forslag til reguleringsplaner fremmes for behandling skal følende forhold beskrives og vurderes særskilt:
- Konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø

§3.5. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde, som er i bruk eller egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

4. Reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser

Hensikten med reguleringsplan er å fastsette mer detaljert hvordan grunnen innenfor planens begrensningslinje skal nyttes eller vernes.

I henhold til plan- og bygningsloven § 26 kan det gis reguleringsbestemmelser til reguleringsplaner. Det kan i bestemmelsene fastsettes hvordan utforming og bruk av arealer og bygninger i et reguleringsområde skal være, dvs. bestemmelser om grad av utnytting, antall etasjer, høyde, utforming av uteareal, støyskjerming m.v.

Av bestemmelsens annet ledd fremgår at det bør angis minste lekeareal pr boenhet og nærmere regler for innhold og utforming av slike arealer. (MUA).

Eksempler på reguleringsbestemmelser med bruk av MUA

Krav til avsetting av uterom:

- MUA skal være minst 20 % av bruksarealet for bebyggelse på en tomt, hvorav minst 50 % skal ligge på bakken

- Areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha en hensiktsmessig lokalisering og utforming for ulik bruk for alle brukergrupper, uavhengig av alder og funksjonsdyktighet.

- Areal avsatt til lek og rekreasjon skal som hovedregel ikke være brattere enn 1: 3. Brattere terreng enn angitt må ha særskilte kvaliteter, for eksempel at et avgrenset område er egnet som akebakke.

- Minimum 50% av felles uteoppholdsareal skal være på bakkeplan. De mest solfylte og skjermede arealene skal forbeholdes lek og opphold. I forbindelse med søknad om oppføring av boliger, skoler og barnehager skal det utarbeides et skyggediagram for det aktuelle tidsrommet. Skyggediagram skal vise solinnstråling på uterommet på det aktuelle tidspunktet. Skyggediagrammet skal bestå av et skyggekart og snitt retning SV-NØ som viser solhøyden på innslagstidspunktet.

Uterommet skal ha følgende kvaliteter:

• Arealet skal være variert og tilpasset utbyggingens størrelse.
• Arealet skal kunne opparbeides med nødvendig utstyr for lek, spill for barn og unge, sittegruppe, beplantning o.l.
• Arealet skal gi rom for både rolig opphold og støyende aktivitet.
• Arealet skal være skjermet fra trafikkfare og visuell støy.
Arealet skal tilfredsstille nasjonale normer og anbefalinger knyttet til støy og annen forurensning, herunder også aktsomhet for magnetfelt og strålefare.

5. Rekkefølgekrav

I tråd med plan- og bygningsloven § 20-4 andre ledd, bokstav d kan det stilles krav til rekkefølgen på elementer i utbyggingen ferdigstilles.

I kommuneplanen kan det for enkelte områder fastsettes rekkefølgebestemmelser.
Det kan stilles rekkefølgekrav i tilknytning til kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gjennomføring av ulike tiltak i et byggeområde, eller det kan fastsettes tidspunkt eller hvilke krav som må være oppfylt før et område anses byggeklart.

Kommunene kan bruke rekkefølgebestemmelser til å sikre at utearealet blir opparbeidet som forutsatt i planen. Ved større utbyggingsprosjekter eller omformingsprosjekter som dekker flere tomter, kan det også være aktuelt for kommunen å inngå utbyggingsavtaler for å oppnå dette.

I utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel kan følgende rekkefølgebestemmelser gis:

Eksempler på rekkefølgebestemmelser:

For områder avsatt til utbyggingsformål kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold av betydning for utbyggingsformålet er etablert:

- Kommunaltekniske anlegg (vei, vann, kloakk) og energiforsyning
- Tilfredsstillende skolekapasitet og barnehagedekning
- Trafikksikker adkomst til skole
- Tilfredsstillende opparbeidet områder for barns lek og uteaktiviteter
- Lekeplass på må ferdigstilles før brukstillatelse gis, uavhengig av evt.  
  byggetrinn.
- Sandlekeplasser må ferdigstilles før brukstillatelse gis.
- Ny bebyggelse kan ikke tas i bruk før trafikksikkerheten langs skoleveien er tilstrekkelig ivaretatt
- Naturlige lekearealer, slik som akebakker må sikres før brukstillatelse gis.
- Sikker skolevei - rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av fortau/gang- og sykkelvei

Illustrasjonsplan

- I forbindelse med søknad om oppføring av boliger skal det utarbeides illustrasjonsplan for utforming av lekeområder. Før det kan gis brukstillatelse for boliger skal utearealet/friområdet være opparbeidet i samsvar med illustrasjonsplan godkjent av kommunen.

Andre eksempler på bestemmelser til kommuneplanen:

- Lekeplasser/oppholdsplasser for barn og unge må sikres at blir plassert på det mest egnede områdene av tomta
- I de utfyllende retningslinjene bør det fremgå hvilket ansvar som påhviler planleggerne med hensyn til å hvilke forhold som skal beskrives og vurderes særskilt. Konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø bør være ett av disse hensyn. Det må gå frem at denne vurderingen må foreligge som en del av plangrunnlaget ved innsending av planen.

6. Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan kan etter gjeldende lov bare kreves for områder hvor dette er bestemt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Bebyggelsesplanen kan inneholde detaljerte bestemmelser om gesimshøyde, takvinkel og krav om bygningsmessig sammenheng med annen bebyggelse, fortau, gate, utforming av utearealer og i spesielle tilfeller material- og fargebruk.

Eksempler på bestemmelser om utforming av utearealer

Krav til plan for den ubebygde delen av planområdet:

- Sammen med byggesøknad etter plan- og bygningslovens § 93 skal det innsendes detaljert høydesatt illustrasjonsplan for den ubebygde delen av planområdet (i målestokk 1:200/1:500).
- Illustrasjonsplanen skal vise disponering av utearealet med hensyn til avkjørsel og adkomst, parkering, avfallshåndtering og uterom for opphold og lek, møblering og andre arealavgrensende tiltak, samt terrenghøyder i koter.
- Planen skal vise dagens situasjon, situasjon i anleggsperioden og framtidig situasjon.
- Illustrasjonsplanen skal være godkjent av kommunen før det kan gis igangsettingstillatelse.
- Utearealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent illustrasjonsplan før det kan gis brukstillatelse til boliger.

Alternativt:
- Sammen med rammesøknad skal det innsendes illustrasjonsplan i målestokk 1: 500 for den ubebygde delen av tomta, samt for fellesarea

7. Utbyggingsavtale

Det kan inngås avtaler mellom kommunen og utbygger om gjennomføring av f eks infrastruktur eller sosial boligbygging i forbindelse med et byggeprosjekt. Se rundskriv H-5/02, Ot. prp. nr. 22 (2004-2005) og veileder til forskrift om utbyggingsavtaler.

Bestemmelser i Trondheim kommune vedr utbyggingsavtaler

1. Forutsigbarhet.

Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når en eller flere forutsetninger om avtaleinngåelse for øvrig er til stede.
Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke vedtak i henhold til pbl. § 64 a, der det vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til forutsettinger for utbygging innenfor planområdet.

2. Avgrensning etter type tiltak

Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging av offentlige anlegg og/ eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen eller som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og offentlige friområder. Offentlige anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme o.l.

3. Boligsosiale tiltak

Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene.

2.4.4 Krav til lekearealer

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til uterom, fellesareal, friområde eller uteområde til skoler og barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det gjennomføres en totalvurdering av leke plassituasjonen og skaffes fullverdig erstatning dersom vurderingen tilsier det. Erstatning bør også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal.
Alle offentlige lekeområder skal ha mest mulig trafikksikker adkomst og være tilgjengelige og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede der dette er terrengmessig mulig. Barn og unge bør få uttale seg om hvilke aktiviteter det skal legges til rette for. Større leke- og flerbruksområder bør legges i tilknytning til turdrag eller andre større grøntområder.

Bla i dokumentet: < 2. Utdypende forklaring til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen | Vedlegg > |Dokumentets forside

Samdialog på kurs 4. mars

Presentasjon areldel i kommuneplan på Årsmøtet 27. mai.

Avdelinger i KUT

 


Kommuneplanens samfunnsdel - planprogrammet ut på høring

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 4-1 varsles det at oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planprogram legges ut til høring. Plannr. 99007S. Forslag til planprogram og informasjon om planarbeidet finner du på kommunens nettside under Aktuelt. Frist for innspill: 23.02.2013.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Plannr. 99007S.

Forslag til planprogram og informasjon om planarbeidet finner du på kommunens nettside under Aktuelt.

Frist for innspill: 23.02.2013.

Hei
Varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel vil komme etter nyttår 2013 i samme med et planprogram (plan for planen). Fint dere følger opp. Dere hører fra oss.
Med vennlig hilsen

Ståle Sørensen
Arealplanlegger
Arealplanavdelingen
Tønsberg kommune
Tlf. 33 34 86 20

DETTE ER VIKTIG FOR VELFORENINGENE ETTER FELLESRÅDETS MENING:

5.2 Plan for medvirkning og involvering

En av de sentrale føringen for Tønsberg kommune er å jobbe for økt lokaldemokrati. I forbindelse med kommuneplanen innebærer dette å legge opp til variert medvirkningsopplegg og dialog med innbyggerne og interessegrupper utover det som er lovpålagt. Et variert medvirkningsopplegg skal være med på å sikre større deltagelse fra flere grupper i samfunnet, samt øke kunnskapsgrunnlaget inn mot planen.

http://www.tonsberg.kommune.no/cms/cms.nsf/($All)/62426B2067CDEDC6C1257AD700431FA1?OpenDocument

PLANPROGRAM SAMFUNNDEL:

http://91.90.70.1/innsyn_tonsberg/wfdocument.aspx?journalpostid=2012049847&dokid=399838&versjon=1&variant=A&

TØNSBERG KOMMUNE LAGER NY KOMMUNEPLAN.

 Tønsberg kommune skal utarbeide en ny kommuneplan innen utgangen av 2014. Denne planen setter mål for Tønsberg kommunes utvikling de neste 10 – 12 årene.

Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i Tønsberg om 10 -12 år. Den er på flere områder retningsgivende for utviklingen av byen vår, og den er viktig for oss alle.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen varsler oppstart med planprogram i desember 2012 og arealdelen med planprogram varsler etter planen oppstart i mars 2013. Samfunnsdelen skal ligge litt i forkant fordi den skal legge premissene for arealdelen. Målet er å vedta en ny samlet kommuneplan innen utgangen av 2014.

Samfunnsdel
Samfunnsdelen viser kommunens langsiktige mål og hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor. Den viser vei for ønsket utvikling av kommunens virksomhet. Et viktig mål i revisjonsarbeidet er å forenkle gjeldende plan og tydeliggjøre Tønsbergs identitet og visjon.

Samfunnsdelen følges opp i mer detaljerte planer og budsjetter. Viktigst er kommunens fireårige handlingsprogram. Her følger sektorene opp kommuneplanen gjennom kortsiktige og konkrete mål basert på de langsiktige målene i kommuneplanen.

Arealdel
Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige arealutviklingen. Den skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de mål som blir vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen.

Den består av retningslinjer for saksbehandling og et plankart med utfyllende bestemmelser for oppfølgende og mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak. Det viktigste og vanskeligste spørsmålet er hvordan en skal avveie forholdet mellom vern og utbygging.

Dagens arealplan må oppdateres i tråd med ny planlov fra 1. juli 2009. I tillegg er det behov for å skape en mer effektiv arealplan som bedre kan møte dagens behov og samtidig ta vare på sentrale kvaliteter i Tønsberg kommune. Arealdelen skal også ta opp i seg Regional plan for bærekraftig utvikling samt øvrige nasjonale retningslinjer og føringer.

Byplan
Det er i tillegg behov for å utarbeide en byplan som skal gi rammene for en helhetlig og overordnet plan for byområdet i Tønsberg. Planen skal fremme utvikling og styrke Tønsberg sentrum som bo- og oppvekstsmiljø, nærings-, handels- og kultursentrum.

Hvordan påvirke prosessen?
Samfunnsdel og arealdel vil gå som to planprosesser med noen måneders mellomrom, og de kommer til å ha separate innspillsfaser.

I høringsperiodene åpnes det opp for innspill fra innbyggere, regionale myndigheter, lag/foreninger, næringsdrivere, interesseorganisasjoner etc. Det vil bli arrangert innbyggermøter og/eller annen form for medvirkning i høringsperiodene. Det legges i tillegg opp til å involvere ulike referansegrupper i fasen der planforslagene utarbeides.

Tønsberg kommune jobber for økt åpenhet og lokaldemokrati – og alle innspill og merknader som kommer i planarbeidet er tilgjengelig på nett via kommunens kartportal og postjournal. Det vil også legges ut informasjon om prosessen på kommunens servicesenter, nettside samt i media, slik at de som ønsker det kan følge med.

Samkjøring – Nøtterøy og Tønsberg
Tønsberg og Nøtterøy kommune skal samkjøre revisjon av kommuneplan. Målet er å samarbeide om felles problemstillinger på tvers av kommunegrensen samt utnytte hverandres kompetanse. Dette innebærer blant annet at begge kommuner varsler oppstart av kommuneplanarbeidet og legger ut planprogram i løpet av våren 2013 og at begge kommuner skal revidere en samlet kommuneplan (både samfunnsdel og arealdel).

 

 

 


 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden