FYLKESMANNEN I VESTFOLD

 

FYLKESMANNEN I VESTFOLD

http://fylkesmannen.no/Vestfold/

 Fylkesmannen i Vestfold  Postboks 2076 3103 Tønsberg Tlf.: 33 37 10 00

Fylkesmannen

 Fylkesmannen er den øverste offentlige representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.

 Fylkesmannen har tre hovedoppgaver:

  • å være Kongens, Regjeringens og Stortingets øverste representant i fylket
  • å løse mer spesifiserte statlige oppgaver som blir lagt til fylkesmannen av Regjeringen eller Stortinget
  • å føre tilsyn med og gi råd og veiledning til kommunene
De to førstnevnte oppgavene har vært gjennomløpende helt fra middelalderen, mens den siste henger sammen med formannskapsloven av 1837.

Fylkesmannens fagområder
Fylkesmannsembetet håndterer alt fra landbrukspolitikk og vern av biologisk mangfold til tiltak mot forurensning, kontroll med kommuneøkonomien, trygge helsetjenester for befolkningen og ivaretagelse av elever og foresattes rettigheter. En stor del av arbeidet ved fylkesmannsembetene er knyttet til ulike regelverk og utgjør ulike former for regelforvaltning.
 
I sin oppgaveløsning er fylkesmannen administrativt underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Faglig er embetet underlagt Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
 
Fylkesmannen i Vestfold har fem fagavdelinger: Avdeling for helse og sosial, avdeling for oppvekst og opplæring, avdeling for beredskap, bygg og bevilling, miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen.
 
Fylkesmannens roller
Gjennomføre nasjonal politikk
Stortinget og Regjeringen gir retningslinjer og rammer som skal legges til grunn i den kommunale forvaltningen. Kommunene kan ikke unnlate å ta hensyn til statlige retningslinjer. Fylkesmannen har som oppgave å formidle nasjonale mål og retningslinjer til kommunene samt påse at kommunene ikke fører en politikk i strid med disse.
 
Fylkesmannen har førsteinstans vedtaksmyndighet innenfor et bredt spekter av fagområder. Noen få eksempler gir en indikasjon på bredden: Fylkesmannen behandler søknader om separasjon og skilsmisser, søknader om utvidet åpningstid for forretninger, saker etter forurensningsloven samt skjenkebevillinger til skip i rutegående trafikk.
 
Være veiviser for rettssikkerhet
Alle enkeltvedtak som gir plikter eller rettigheter til en eller flere bestemte personer, kan påklages. Fylkesmannen er på en rekke lovområder tildelt rollen som klageinstans i forhold til vedtak fattet i kommunene, bl.a. for vedtak i byggesaker og reguleringsplaner, sosialhjelp og omsorgsytelser. I dette ligger retten og plikten til å prøve alle sider ved sakene.
 
Være støttespiller for kommuner og andre aktører
Fylkesmannen skal holde Regjeringen orientert om situasjonen i fylket. Fylkesmannen omtales ofte som Regjeringens lyttepost. Embetet blir på denne måten en viktig støttespiller for fylkets kommuner og næringsliv. Fylkesmannen bistår videre kommunene med faglige råd og veiledning.
 
Være aktør og medspiller i utviklingsoppgaver
Fylkesmannsembetet innehar betydelig fagkompetanse. Det er derfor naturlig at embetet er en sentral aktør i utviklingsoppgaver til beste for fylket.
 
Føre tilsyn med offentlige og private aktører
Fylkesmannen fører tilsyn med en lang rekke virksomheter - fra oppsamling av forurensende utslipp på biloppsamlingsplasser til kvaliteten i barneverntjenesten.
 
Være samordner i en fragmentert offentlig forvaltning
Omgivelsene og brukerne krever at det er lett å finne frem i mangfoldet av offentlige etater. Fylkesmannen har en formell samordningsrolle i den regionale stat sforvaltningen og mellom den sentrale statsforvaltningen og kommunene.
 

Fylkesmann Erling Lae

Erling Lae ble i statsråd 19. mars 2010 utnevnt som fylkesmann i Vestfold for en periode på seks år. Erling Lae tiltådte 1. juni 2010.
Erling Lae ble født 16. mars 1947 i Oslo. Han er utdannet cand.philol med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo.

Han har vært politisk rådgiver i Forbruker- og administrasjonsdepartementet (1981-85), redaktør i Norsk Helse- og sosialforbund, informasjonssjef i Sparebanken NOR, informasjonssjef i Norsk Hjelpepleierforbund, informasjonssjef i Norges Industriforbund og har arbeidet som journalist.

Erling Lae var byrådsleder i Oslo fra 2000 til 2009. Han var byråd for eldre og bydelene fra 1997 til han ble byrådsleder i 2000.

Kilder: hoyre.no og snl.no

Erling Lae har også følgende verv:
  • Medlem av Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen
  • Styremedlem i Den Norske Turistforening, Oslo og omegn
  • Leder av Rådet i Norsk Kulturarv
(31.03.2010 Oppdatert: 08.05.2012)

Fylkesmannen i Vestfold - tlf. 33 37 10 00 - fmvePostmottak@fylkesmannen.no
Postadresse
: Postboks 2076, 3103 Tønsberg.

Besøksadresse: Anton Jenssens gate 4, Statens Park, Hus I.
 
PLANPORTAL VESTFOLD.
 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden