FORSLAG UTBYGGINGSOMRÅDER RPBA TØNSBERG


FORSLAG TIL RPBA FRA VESTFOLD FYLKESKOMMUNE.
KART OG BESKRIVELSE AV GRUNNLAG FOR LANGSIKTIGE UTBYGGINGSGRENSER TØNSBERG. 

Til høringsparter til regional plan for bærekraftig arealpolitikk – Vestfold og Miljøverndepartementet

Orientering om vedtak av regional plan for bærekraftig arealpolitikk og høring av tilleggsareal til plankartet

Fylkestinget vedtok 25. april 2013 regional plan for bærekraftig arealpolitikk, med mål, strategier, retningslinjer, effektmål og handlingsprogram. Også plankart med kommuneark ble behandlet og vedtatt, men med forutsetning om at forslag til tillegg til plankartet med tilhørende endringer i langsiktige utviklingsgrenser først kan vedtas etter ny høring. (FT-sak 22/13). Det innebærer at bare deler av plankart og tilhørende kommuneark er endelig vedtatt, og at plankart og kommuneark først vil bli komplette etter høringen av tillegg til plankartet og ny behandling i fylkestinget.

Vedlagt er brev med orientering om fylkestingets vedtak, samtidig som det er et høringsbrev for høringen av foreslåtte nye areal og endrede langsiktige utviklingsgrenser. Fylkestingets vedtak følger brevet som vedlegg. Brevet sendes i disse dager også ut i ordinær postgang til adressatene som er listet opp i brevet.

Følgende kan framheves fra brevet som gjelder milepæler/frister i den videre prosessen:

30. juni 2013: Avklaring av om relevante statlige myndigheter og kommuner har vesentlig innvending mot deler av planen, på bakgrunn av tidligere avgitt høringsuttalelse. Dersom Vestfold fylkeskommune ikke mottar henvendelse om vesentlig innvending innen 30. juni, ansees det som avklart at vedkommende instans ikke har vesentlig innvending.

31. august 2013: Departementets frist for å gi melding om departementet vil gjøre endring i planen.

30. september 2013: Frist for å avgi høringsuttalelse til nye areal som foreslås i RPBAs plankart.

De aktuelle dokumentene vil bli tilgjengelig på Vestfold fylkeskommunes hjemmesider så fort som mulig, se www.vfk.no . Det kan enda ta noen dager på grunn av omlegging av våre hjemmesider.

Spørsmål om fylkestingets vedtak eller høringen av nye areal kan rettes til rådgiver Lars Ove Gidske i planseksjonen, regionalavdelingen. E-post: larsoveg@vfk.no , eventuelt til firmapost@vfk.no . Merk henvendelsen Høring RPBA.

På vegne av teamet i Vestfold fylkeskommune som har arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk vil jeg takke for det gode samarbeidet i prosessen. Vestfold fylkeskommune ser fram til å fortsette samarbeidet i gjennomføringen av regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

Vennlig hilsen

Rune Kippersund

Rådgiver i regionalavdelingenHØRING RPBA VESTFOLD. INFORMASJON FRA VESTFOLD FYLKESKOMMUNE.
Vestfold Fylkeskommune har godkjent Velforeningenes Fellesråd Tønsberg som høringsinstans, vedlagt følger derfor lenke til høringsforslag datert 9.11.12.

http://regional.vfk.no/~/media/7EEBB7FCC330421CBA969C4D4AE52BEB.ashx

- 203 er en modifisert avgrensning av område 41,  
  ved Åsgårdstrand.

- 211 er en modifisert avgrensning av område 36 Eik Nordre

- 213 er en modifisert avgrensning av 109 Ilebrekke

- 29 er Presterødjordet

- 210 er en modidisert avgrensning av område 33 Kongsåsen.


Når det gjelder viktige sider for Tønsberg Kommune, se side 107 og 124. I tillegg er vedlagt høringsforslag. Svarfrist på høringen er 1. januar 2013. Velforeningene i Tønsberg kan sende forslag til endringer eller innsigelser direkte til Rune Kippersund
runek@vfk.no eller velfellestbg@gmail.com


PLANKART: 1.11-12
Fylkesadministrasjonens forslag til RPBA plankart og bekrivelse for Tønsberg :   http://regional.vfk.no/Regionalutvikling/Internett/Bærekraftig%20arealpolitikk/~/media/A8C3835F077B437CB16470BE48C88E53.ashx
I tillegg kommer private utbyggingsplaner og allerede vedtatte utbyggingsplaner og fortetting av nåværende boligområder.

Befolkningsgrunnlag:
Folketall 2012: 40.700
Prognose 2040: 59.750
Vekst 19.050 1,3-1,5 % pr.år

Behov boliger: 9.500  boenheter.
2 personer pr. boenhet.
Samlet bohov for nye boenheter: 9.500
Reserve: 2.500
Fortetting: 3.500
Nye boliger i nye boligområder: 3.500
Tønsberg by med søndre Slagen og Eik og Sem: 80 % andel= 2.800 boliger
Utenfor langsiktige utviklingsfrenser: 20 %= 700 boliger.

OMRÅDER SOM ANBEFALES LANGSIKTIGE UTBYGGINGSGRENSER:
Sandeåsen/Skjold Gartneri: 60 dekar
Presterødjordet: 300 dekar
Eik: 35 dekar og 110 dekar
Kongsåsen: 150 dekar
Ilebrekke: 280 dekar
Barkåker og Hognes/Bjellandåsen er markert som avklaringsområder.
Ilebrekke på 280 dekar er foreslått avklart.
Åskollen Nord: 100 dekar (næring)
Taranrød Øst: 450 dekar (næring)
Taranrød Vest: 190 dekar (næring)

 

Hei.

Vi er litt overrasket at de nye foreslåtte boligområdene på Stensarmen, Kanalen/Ørsnes, Jarlsø, Kaldnes, Kjelle og Færder ikke er medtatt i beregningen for utbygging av boliger.

Hei igjen!

Dette kan skyldes to forhold:

Den ene muligheten er at disse planene allerede ligger inne i reserven av godkjente arealplaner.

Den andre muligheten er at dette er nye reguleringsplaner som i realiteten er transformasjon/fortetting. Dette omfattes av den prosentdelen som det forventes at Tønsberg skal løse som fortetting.

Areal som er avsatt til næringsformål i dag, og endres til bolig, vil inngå i transformasjon/fortetting.

Tallene for Tønsberg er slik i kommunearket/beregningsgrunnlaget for plankartet:

Reserve = avklarte arealplaner: 2500 boliger.

Som fortetting/transformasjon: 3500 boliger.

Næringsmråder som omdannes til boligområder vil være i en av disse to gruppene.

Nye byggeområder – utenfor dagens bebyggelse og regulerte områder: 3500.
 
Hilsen Saksbehandler

Rune Kippersund Vestfold Fylkeskommune Regionalsektoren

Plan- og samferdselsseksjonen

Dato

20.03.2012

Referanse

201100478-85

Saksbehandler

Rune Kippersund / 33344071

Til

Enkeltpersoner, grunneiere, eiendomsutviklere,

organisasjoner og andre som kommer med innspill underveis i arbeidet med plankart for RPBA

Orientering om prosess i arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk, Vestfold.

Takk for innspill knyttet til arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i

Vestfold. Innspill som sendes Vestfold fylkeskommune blir gjennomgått, vurdert og journalført som del av saken.

Til orientering kan det gis følgende beskrivelse av hvordan det arbeides med regional plan for bærekraftig arealpolitikk:

Planen utarbeides som en regional plan etter plan og bygningslovens bestemmelser i kapittel 8.

For planarbeidet er det utarbeidet planprogram som har vært på høring og som er vedtatt av Fylkestinget.

Det foreligger nå et

høringsforslag til mål, strategier og retningslinjer med høringsfrist 27. april

2012. Det er anledning til å komme med høringsinnspill til dette dokumentet. Ventelig vil

Fylkestinget behandle høringsforslaget med eventuelle endringer på bakgrunn av høringen i sitt

møte 21. – 22. juni 2012. Kommunene og regionale statlige myndigheter er sentrale høringsparter.

Ut fra tilbakemeldinger på høringsforslaget så langt, og det som så langt foreligger av forslag til

høringsuttalelser fra kommunene, kan det antas at høringsforslaget vil bli bearbeidet og sendt på

ny høring og offentlig ettersyn høsten 2012. Det tas sikte på endelig vedtak i Fylkestinget i

desember 2012.

Samtidig arbeides det nå med et

plankart for RPBA som skal være knyttet til retningslinjene.

Viktige elementer i plankartet er langsiktige utbyggingsgrenser for en del av Vestfolds byer og

tettsteder, samt for større regionale næringsområder. Plankartet vil også inneholde markeringer av

«avklaringsområder» og «utviklingsretninger» - der den overordnede avklaringen av arealbruk vil skje i senere kommunal arealplanprosess. Plankartet er retningsgivende for kommuneplanleggingen, men det er fortsatt slik at det er i kommuneplanens arealdel at det fastlegges arealformål med bindende virkning. Retningslinjer og plankart i RPBA er føringer som forteller hvor kommunene kan forvente aksept fra regionale myndigheter i sin planlegging. Innenfor langsiktige utbyggingsgrenser vil det altså være klarert at her vil utbyggingsformål vinne fram over tid, i henhold til det behov som framkommer i rullering av kommuneplanens arealdel. Avhengig av utbyggingsmønster og hvordan bruken av langsiktige utbyggingsgrenser blir i den enkelte kommune, vil det være et handlingsrom i kommunale arealplanprosesser utenfor de langsiktige utbyggingsgrensene til spredt boligbygging, såkalt vedlikeholdsutbygging og eventuelt noe vekst i sentra som ikke har langsiktige utbyggingsgrenser.

Arbeidet med plankartet foregår nå først og fremst i en faglig dialog mellom regionale og kommunale myndigheter. Deretter vil et forslag bli fremmet for politisk behandling og høring.

I den grad det kommer innspill til fylkeskommunen fra private aktører, blir de tatt med i de samlede vurderingene.

Fylkeskommunen er ansvarlig for å utarbeide et forslag til plankart. Vi håper at Fylkestinget kan behandle et forslag til plankart for RPBA i sitt møte 21. – 22. juni 2012. Plankartet vil så bli sendt på høring og offentlig ettersyn høsten 2012, med sikte på endelig vedtak i Fylkestinget i desember 2012.

Den parallelle prosessen er framstilt nedenfor. Dette viser prosessen slik den er planlagt nå.

Beslutninger om stegene i prosessen og eventuelle endringer tas i prosjektgruppa (rådmannsnivået i alle 14 kommuner, fylkeskommunen og ledere av regionale statlige etater), styringsgruppa (ordførere i alle 14 kommuner, fylkesordførere og et utvalg av fylkespolitikere) og av Fylkestinget som formell planmyndighet.

Faglig tilnærming

Formålet med RPBA er å forenkle planleggingen ved at det gis en del langsiktige, overordnede avklaringer om arealbruk. RPBA skal skape en bærekraftig vekst i Vestfold, der det legges til rette for å ta imot den store veksten i befolkning som er forventet og å legge til rette for næringsutvikling og utvikling av arbeidsplasser.

Ved gode overordnede grep vil vi få til attraktive, vekstkraftige byer og tettsteder, legge til rette for miljøvennlig transport (gange, sykling, kollektiv (buss og jernbane)) og spare på verdifulle arealressurser, blant annet med tanke på matproduksjon, friluftsliv, naturverdier, landskap og kulturmiljøer.

Den faglige tilnærmingen er at vi tar utgangspunkt i Vestfolds by og senterstruktur, samt det kollektive reisenettverket, for å lokalisere en hovedtyngde av nye utbyggingsområder innenfor langsiktige utbyggingsgrenser. Størrelsen på arealene innenfor de langsiktige utbyggingsgrenser bestemmes av følgende faktorer:

- Boligbehov fram til 2040 basert på antatt befolkningsutvikling.

- «Boligreserve» i form av godkjente reguleringsplaner som ennå ikke er bebygd.

- Forventing om fortetting og transformasjon på eksisterende byggeområder, inkludert omdisponering av mindre areal i tilknytning til eksisterende byggeområder.

- Utbyggingsmønsteret i kommunen, med fordeling av vekst mellom ulike sentra og hvor mye

av arealbehovet som er ønskelig å avklare gjennom langsiktige utbyggingsgrenser i RPBA og hva som kan avklares i senere kommunal arealplanprosess/ordinær kommuneplanlegging.

- Hensyn til næringsutvikling og offentlige formål i byer og tettsteder.

- Arealutnyttelse på nye byggeområder.

Ut fra disse faktorene beregnes størrelsen på arealene som det er ønskelig å få avsatt innenfor langsiktige utbyggingsgrenser i RPBA.

Lokalisering av arealene og deres egnethet som utbyggingsområder vurderes ut fra flere forhold:

- Beliggenhet i forhold til gang- og sykkelavstand, samt det kollektive reisenettverk.

- Regionale temakart som tar opp følgende temaer:

o

Verdiklassifisering av landbruk

o

Natur

o

Friluftsliv

o

Landskap

o

Kulturmiljøer

o

Flom- og havnivåstigning

- Nasjonale føringer som forbudet mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag (pbl § 1-8)

- Lokale vurderinger.

De ulike temakartene er tilgjengelige på fylkeskommunens hjemmesider, se

www.vfk.no , velg

regionalutvikling på den horisontale hovedmenyen, gå deretter inn på bærekraftig arealpolitikk og

velg tema Kunnskapsgrunnlaget.

Det er mange hensyn å ta, og en stor del av arealene som finnes nær byene og tettstedene i Vestfold er til dels svært konfliktfylte som utbyggingsområder. Utfordringen i RPBA-prosessen er å gjøre avveininger mellom de ulike hensynene og komme fram til et langsiktig utbyggingsmønster som oppfattes som bærekraftig ut fra en helhetlig vurdering.

Resultatet av de samlede konkrete vurderingene av arealene kommer til uttrykk i forslaget til plankart, med tilhørende konsekvensutredning. Vi står nå midt i arbeidet med disse vurderingene, og håper å få fram et forslag til plankart til 1. gangs behandling for Fylkestinget i juni. Deretter blir det høring og offentlig ettersyn. I høringen forventes det at hver enkelt kommune i Vestfold vil gi innspill gjennom politisk vedtak i kommunestyret.

Også private aktører har anledning til å komme med innspill i høringen – både til plankartet og dokumentet med mål, strategier og retningslinjer.

Om du har spørsmål til arbeidet kan det rettes til undertegnede.

Kontaktinformasjon: e-post:

runek@vfk.no Mobiltelefon: 90 25 04 52

Rune Kippersund


TIL ALLE VELFORENINGER I TØNSBERG - VIKTIG MELDING !
Velforeningenes Fellesråd Tønsberg har blitt godkjent som høringsinstans i Vestfold Fylkeskommune for regional plan av bærekraftig arealpolitikk.
Vennligst se nedenfor svar fra Vestfold Fylkeskommune på vår anmodning.

ALLE VEDLEGG AV DOKUMENTER ER SENDT FRA OSS TIL HVER ENKELT VELFORENING I TØNSBERG I E-POST DEN 20.01.2012.

Hei!

Jeg viser til e-post av 3. januar 2012 med spørsmål om Velforeningenes Fellesråd Tønsberg kan være høringsinstans for regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

Dette er en planprosess der vi følger plan- og bygningslovens regler. Høringsparter er kommunene i Vestfold, regionale statlige myndigheter, nabofylker, samt en rekke organisasjoner som er organisert regionalt. I tillegg har vi lokale næringsforeninger på høringslisten, og vi utvider listen etter hvert som interessenter melder seg. Vi fører derfor opp Velforeningens Fellesråd Tønsberg på listen over høringsparter, med Ulf Dahl og epostadressen velfellestbg@gmail.com som kontaktpunkt. Dere er hjertelig velkomne til å komme med innspill til planen. Jeg oversender høringsbrev, høringsforslag og et notat om prosessen videre. Dokumentene oversendes i egen epost.

Det er viktig å være oppmerksom på at prosessen går i to trinn:

- Nå først er det høring av et dokument om mål, strategier og retningslinjer.
- Fram til sommeren vil vi så utarbeide et forslag til plankart for den regionale planen. Dette vil inneholde forslag til langsiktige utbyggingsgrenser fram til 2040 for en rekke byer og tettsteder i Vestfold, blant annet Tønsberg. Dette plankartet vil komme på høring til høsten.

Fylkestinget er planmyndighet, og vi legger opp til at Fylkestinget får planen for endelig behandling i desember i år.

Jeg viser også til e-post utvekslingen nedenfor med spørsmål blant annet om møtet mellom regionale myndigheter og Tønsberg kommune den 8. februar. Dette er et faglig-administrativt arbeidsmøte der verken politikere eller organisasjoner vil være tilstede.

Dersom Velforeningenes Fellesråd Tønsberg ønsker mer informasjon, kan vi gjerne stille opp enten på et styremøte eller et medlemsmøte eller et åpent møte i regi av foreningen. I så fall kunne det vært fint om dette hadde vært samordnet med velforeninger også i nabokommuner.

Vi imøteser deres innspill til planen!

Hei!

Jeg viser til tidligere e-post og oversender følgende dokumenter:

- Høringsforslag regional plan for bærekraftig arealpolitikk (Mål, strategier og retningslinjer)

- Høringsbrev

- Prosessnotat om høringen og arbeid med plankart.

Ta gjerne kontakt med meg om dere har spørsmål eller synspunkter.Vennlig hilsen

Rune Kippersund   rådgiver seksjon plan og samferdsel regionalsektoren
Direkte: 33 34 40 71
Mobil: 90 25 04 52
Sentralbord: 33344000

www.vfk.no
Facebook
Twitter


 
Vestfold Fylkeskommune

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden