VEDTEKTER FELLESRÅDET

VEDTEKTER FOR VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG
Vedtatt 30.mai 2011.    

§ 1             

Formål

Velforeningens Fellesråd Tønsberg er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Tønsberg Kommune og skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljø og bidra i utviklingen av kommunen.

Velforeningene i Tønsberg representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen. 

I saker der hvor det ikke er etablert en velforening, kan Fellesrådet videreføre saken og om mulig bidra til å opprette en velforening i det berørte område.  
 

I saker av felles interesse for flere distrikter, kan Velforeningenes Fellesråd koordinere saksbehandlingen. 


Fellesrådet skal være bindeledd mellom velforeningene og fungere som talerør ovenfor kommune, presse m.m. ved behov av saker som har felles interesse for velforeningene.

I saker av prinsipiell betydning og generell karakter, skal Fellesrådet aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig avtaleverk mellom velforeningene og kommunen på alle områder som er av betydning og interesse for lokalbefolkningen.
Fellesrådet kan etter vurdering og anmodning fra ett eller flere velforeningene gi økonomisk og faglig støtte i lokale velsaker og bistå med å løse konflikter.

I utgangspunktet er alle velforeninger i Tønsberg, medlemmer i Velforeningenes Fellesråd Tønsberg, men kan reservere seg mot å være medlem.

Hvis mulig sendes alle dokumenter elektronisk til hver velforening.

Fellesrådet tar initiativ til, samordner og gjennomfører tiltak til beste for velforeningene i den utstrekning vedtektene, årsmøtet og styrets bestemmelser tilsier dette.

 

§ 2

Representasjon

I Fellesrådets møter deltar fortrinnsvis lederne i de enkelte velforeninger. Andre representanter kan møte, men ikke flere enn en representant fra hver velforening har stemmerett på årsmøtet. (se forøvrig §7).

 

§ 3

Fellesrådets ledelse

Fellesrådet ledes av et styre på 3 medlemmer valgt på årsmøtet. I tillegg velges 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge med møte- og talerett.

                


Valgbare er medlemmer av velforeninger i Tønsberg Kommune. Lederen velges for 2 år, og styremedlemmene for 1 år.
Styret er beslutningsdyktig ved minst 3 representanter.


Beslutninger treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret konstitueres og velger selv sekretær og kasserer.

Styret har fullmakt fra medlemmene til å opptre i de saker som er nevnt i vedtektene.

Hvert år velges en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer som skal være bevisst ved forslag til valg av styre og varamedlemmer og det forsøkes om mulig at disse kommer fra ulike velforeninger med hensyn til geografisk spredning og at mindre og mellomstore velforeningene er representert.


Styret kan oppnevne representanter til råd og utvalg ved behov.

 

§ 4       

Årsmøte

Fellesrådet høyeste myndighet er årsmøtet som om mulig bør holdes innen utgangen av mai måned. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 3 ukers varsel. Forhåndsvarsling av dato for ordinært årsmøte skal gjøres om mulig i april og sendes elektronisk.


På årsmøtet deltar fortrinnsvis lederne i de enkelte velforeninger. Ved forfall kan andre representanter møte som er gitt fullmakt fra sin velforening, men ikke flere enn en representant fra hver velforening. Hver møterepresentant har en stemme ved avstemninger og valg.
For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig bør flest mulig av medlemmene av Fellesrådet være tilstede.

 

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

 

1. Konstituering

    Valg av møteleder, referent og en
    protokollunderskriver

2. Styrets melding for siste driftsår

3. Regnskap for siste regnskapsår med 
    kommentarer av revisor

4. Ved behov fastsetting av kontingent eller 
    bidrag til et bestemt prosjekt
5. Budsjett for kommende periode

6. Styrets forslag til aktivitetsplan og 
    arbeidsprogram

7. Innkomne saker fra velforeningene

8. Valg av styre.
    Leder for 2 år, 2 styremedlemmer 
    og 2   vararepresentanter for 1 år

9. Valg av revisor

10. Valg av valgkomité, leder og 2 medlemmer

 

Regnskapsåret følger kalenderåret. Som bilag til sakslisten skal følge styrets beretning og revidert regnskap.

Årsmøtet vedtar eventuelt medlems kontigent til Fellesrådet. Andre inntekter forsøkes å innhentes, som Grasrotandelen eller lignende.


Innkomne forslag må være styret i hende innen 1. mai. Fellesrådets vedtekter skal være tilgjengelige på årsmøtet.


Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Alle beslutninger - vedtektsendringer unntatt - fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, dog ikke ved valg. Årsmøtet og valg av valgkomité ledes av lederen, nestleder eller møteleder oppnevnt av årsmøtet. De andre valgene ledes av valgkomitéens leder. Gjenvalg kan finne sted.


Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst fem velforeninger i kommunen forlanger det med utførlig begrunnelse. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og må angi de saker som ønskes behandlet.


§ 5

Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer sendes styret 1. mai før ordinært årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 dels flertall av de fremmøtte representanter.

 

§ 6

Spesielle bestemmelser

Leder er Fellesrådets rettslige representant. Han/hun undertegner på Fellsrådets vegne og skal attestere regninger før de utbetales.
Sekretæren fører protokoll over forhandlinger og møter i Fellesrådets regi. Kopi av protokollen vedrørende årsmøter, ekstraordinære årsmøter, konferanser, styremøter og andre møter sendes til samtlige velforeninger som er medlem i Fellesrådet.

Fellesrådet kan være medlem av et velforbund.

 

§ 7

Utvalg for spesialoppdrag

Utvalg for spesialoppdrag kan oppnevnes hvis styret finner det nødvendig. Utvalgenes medlemmer har adgang til Fellesrådets møter, men uten stemmerett.


§ 8

Kontingent

Kontingent eller innbetaling til konkrete prosjekt må betales innen 1 måned etter at årsmøtet har vedtatt dette. Ansvar utover eventuelt kontingent og prosjektinnbetalinger kan ikke pålegges velforeningene.

 

§ 9

Oppløsning

Beslutning og oppløsning av Velforeningenes Fellesråd Tønsberg må for å være gyldig, ha vært forelagt de enkelte velforeninger til uravstemning og 2/3 deler av dem må erklære seg enig.

Eventuelle midler tilfaller Tønsberg kommune som – etter samråd med Fellesrådets styre – disponerer dem til det formål kommunen finner mest tjenlig.

 

Vedtatt på årsmøtet 

Tønsberg, den 30.mai 2011.  

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.12 | 14:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel

...
25.04 | 20:45
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 19
02.03 | 17:30
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
27.01 | 16:16
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 2
Du liker denne siden