ÅRSMØTE 2018

Årsberetning for 2017

Årsberetning for Vellenes Fellesråd Tønsberg 2017

 

Styrets sammensetning har vært Leder Jens Kaurin, styremedlemmer Tor Steinar Edland, Eyvin Bjørnstad og Lone Andersen

Vellenes Fellesråd Tønsberg (VFT) samler deenkeltstående velforeningene i kommunen under en lokal paraply. VFT ønsker å framstå som en sterk aktør for å ivareta innbyggernes interesser, fremme utviklingen i nærområdene og støtte opp under arbeidet i de lokale velforeningene. 

I 2017 har Fellesrådet fortsatt det nære samarbeidet med Tønsberg kommune. Viopplever at Fellesrådet framstår som en viktig samarbeidspartner og at den løpende dialogen med kommunen er svært positiv.

Fjorårets dialogmøte med kommunen 23. november fikk meget god oppslutning, og flere sentrale personer i kommunen bidro med gode innlegg. Dialogmøtet er et godt eksempel på hvordan gjensidig forståelse bygges mellom velforeningene og kommunen. Samarbeidsavtalen med Tønsberg kommune gir Fellesrådet en god posisjon for dialog, og kommunen har fulgt opp med tildeling av kulturmidler.

Prosjekt «Helsefremmende nærmiljø» har fortsatt i 2017, og det er bl.a. gjennomført Trygghetsvandringer i 3 velforeninger – noe som har ført til kartlegging og prioritering av tiltak for å utvikle nærområdene.

Grunnlaget for VFT er å styrke forståelsen for at viktige deler av innbyggernes fritid og sosiale nettverk er i nærområdene, og at velforeningene derigjennom representerer et stort potensiale på området kultur, sosialt nettverk og utvikling av bomiljøet. Samtidig erfarer vi at flere av Tønsbergs velforeninger har liten aktivitet, og at det er utfordrende å rekruttere tillitsvalgte.

Fellesrådet har en avklart økonomi som gir handlingsrom, og styret har tildelt stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter i 2velforeninger.

Fortsatt er det mange velforeninger som benytter private (personlige) epostadresser, som gir en uforutsigbar og sårbar kommunikasjon. Styret har bistått lokale velforeninger med en rekke saker. Leder har deltatt på møte for å «revitalisere» en velforening.

Det har i 2017 vært 4 styremøter.

Det har i perioden vært arbeidet med følgende saker:

 • Dialog med kommunen i forhold til hvordan nærmiljøene kan styrkes (prosjekt Helsefremmende nærmiljø).

 • Økonomisk støtte til spennende tiltak i velforeningene.

 • Deltakelse på lokale møter og løpende støtte til Velforeningene i Tønsberg.

 • Oppdatering av adresselister til velforeningene i Tønsberg, og gode kommunikasjonsrutiner

 • Informasjon fra Tønsberg kommune og private utbyggere til lokale velforeninger når det er utbyggingssaker i nærmiljøet.

Referat fra årsmøtet

Protokoll fra årsmøte 2018 i Velforeningenes Fellesråd Tønsberg

 

Tid:                Tirsdag 24. april kl. 18.00

Sted:   Løkken (ved Slottsfjellmuseet)

Tilstede: Det var 9 deltakere på årsmøtet

Det er nå 48 velforeninger registrert i Tønsberg. 13 er medlemmer av Vellenes Fellesforbund

Før årsmøtet var det innlegg der Vellenes Fellesorganisasjon informerte om sin virksomhet. Etterpå orienterte Tønsberg kommune om planarbeidet knyttet til fortetting i boligområder.

Dagsorde n

 

 1. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede deltakere, valg av møteleder. Valg av referent og 1 protokollunderskriver
  1. Møteleder: Jens Kaurin

  2. Referent: Eyvin Bjørnstad

  3. Underskrive protokoll: Lone Anita Andersen

 

 1. Styrets årsmelding for 2017.

Årsmeldingen ble presentert og godkjent

 

 1. Regnskap for år 2017 med revisors kommentarer

Regnskap lagt fram revidert av Tønsberg kommune. Regnskap godkjent

 1. Ved behov: Fastsetting av kontingent

Forslag om å beholde kontingent lik null kroner ble godkjent

 1. Budsjett for kommende periode, 2018

Budsjett for 2018 lagt fram. Budsjett godkjent

 1. Styrets forslag til aktivitetsplan og arbeidsprogram for 2018

Aktivitetsplan for fellesrådet 2018 lagt fram. Årsmøtet sluttet seg til planen. 21.november er satt av til dialogmøte 2018, og på dialogmøtet medio oktober vil saker bli forberedt til dialogmøtet

 1. Innkomne saker fra velforeningene.

Det var ikke kommet inn noen saker fra velforeningene.

 1. Valg av styre
  Valg av leder (for 2 år), 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 1 år.

Styret har fungert som valgkomite, og dette er en situasjon som styret ikke er komfortabel med. Styret ønsker at det opprettes en valgkomite, men mangler tillitsvalgte.

Valgkomiteen la fram forslag til årsmøtet om at styret fortsetter, og suppleres. Årsmøtet godkjenner at styret suppleres med en kandidat som pr dags dato ikke sitter i styret i en lokal velforening. Styret gis fullmakt til utnevne et ekstra varamedlem – Tore Søyland (Vear og Rakkevik velforening).

Årsmøtet vedtok enstemmig at det gamle styret fortsetter, og suppleres med Tore Søyland.

 

Det nye styret er som følger:

Leder:             Jens Kaurin

Styremedlem: Lone Anita Andersen

Varamedlem: Tor Steinar Edland

Varamedlem: Tore Søyland

 

 1. Valg av revisor.

Årsmøtet valgte Tønsberg kommune som revisor

 

 1. Valg av valgkomite.

Årsmøtetvedtok enstemmig at styret fortsetter som valgkomite. Styret gis fullmakt til å utnevne en valgkomite i løpet av 2018.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden