ÅRSMØTER

Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Velforeningenes Fellesråd Tønsberg 


Tid:    Torsdag 9. mai kl. 18.30


Sted: Løkken (ved Slottsfjellmuseet)


Dagsorden


 1. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede deltakere, valg av møteleder. Valg av referent og 1 protokollunderskriver
 2. Styrets årsmelding for 2018.
 3. Regnskap for år 2018 med revisors kommentarer
 4. Ved behov: Fastsetting av kontingent
 5. Budsjett for kommende periode, 2019
 6. Styrets forslag til aktivitetsplan og arbeidsprogram for 2019
 7. Innkomne saker fra velforeningene.


Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 28. april. Saker sendes til velfellestbg@gmail.com eller postboks 2330, 3103 Tønsberg.


8. Valg av styre
      Valg av 2 styremedlemmer og 2 vara-   medlemmer for 1 år.

9. Valg av revisor.

10. Valg av valgkomite.  


Alle dokumenter som årsmelding, regnskap, budsjett og aktivitetsplan evt. andre dokumenter vil bli lagt fram på årsmøtet.

 


Før det formelle årsmøtet vil det bli orienteringer om følgende: 

 • Hva blir visjonen for nye Tønsberg kommune?

  • Orientering om visjonsprosjektet v/Belinda Orten

    

 • Nærdemokratireformen – hva er status i Tønsberg kommune? Hva blir velforeningenes rolle?

  Orientering v. Magnus Martin

 • Friluftsloven – allemannsretten  -  hvilken rolle har kommunen? v/Magnus Martin


Til sak 7 på sakslista vil styret i Fellesrådet fremme følgende forslag:

Styret utvides med inntil 2 representanter fra Re kommune. Disse gis observatørstatus inntil sammenslutningen av kommunene gjøres 1.januar 2020. Deretter går de inn i styret  som fast medlem og varamedlem.


  

                                            

Påmelding til årsmøtet skjer ved å sende mail til velfellestbg@gmail.com eller ved å ringe til Jens Kaurin, tlf. 97540017 innen 5. mai.    

  Årsberetning for Vellenes Fellesråd Tønsberg 2018

  Styrets sammensetning har vært:  Leder Jens Kaurin, styremedlemmer Tor Steinar Edland, Eyvin Bjørnstad, Lone Andersen og Tore Søyland.                      

Vellenes Fellesråd Tønsberg samler de enkeltstående velforeningene i kommunen under en lokal paraply. VFT ønsker å framstå som en sterk aktør for å ivareta innbyggernes interesser, fremme utviklingen i nærområdene og støtte opp under arbeidet i de lokale velforeningene. 

I 2018 har Fellesrådet fortsatt det gode samarbeidet med Tønsberg kommune, og vi opplever at Fellesrådet framstår som en viktig samarbeidspartner, og at den løpende dialogen med kommunen er konstruktiv.

Fjorårets dialogmøte med kommunen 21.november fikk meget god oppslutning. Nye Tønsberg ble presentert av Prosjektleder for kommunesammenslåingen Egil Johansen (påtroppende Rådmann). Kommunen jobber med en rekke modeller for innbyggerdialog og styrking av nærdemokratiet, og her vil også Velforeningene ha en sentral rolle.

VFT ønsker å fremme forståelsen for at viktige deler av innbyggernes fritid og sosiale nettverk er i nærområdene, og at Velforeningene derigjennom representerer et stort potensiale på området kultur, sosialt nettverk og utvikling av bomiljøet. Samtidig erfarer vi at flere av Tønsbergs velforeninger har liten aktivitet, og at det er utfordrende å rekruttere tillitsvalgte.

Styret har bistått lokale velforeninger med en rekke saker.

Fellesrådet har en avklart økonomi som gir handlingsrom, og VFT har tildelt stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter i 2 velforeninger.

Fortsatt er det mange velforeninger som benytter private epostadresser, som gir en uforutsigbar og sårbar kommunikasjon.

Det har i 2018 vært 3 styremøter

Det har i perioden vært arbeidet med følgende saker:

 • Dialog med kommunen i forhold til hvordan nærmiljøene kan styrkes (prosjekt Helsefremmende nærmiljø).

 • Etablering av nye Velforeninger i områder uten dekning, samt avklaring av grensene mellom de ulike Velforeningene.

 • Integrering av Re kommune i VFT i en overgangsperioden før sammenslåingen.

 • Økonomisk støtte til spennende tiltak i velforeningene.

 • Deltakelse på lokale møter og løpende støtte til Velforeningene i Tønsberg.

 • Oppdatering av adresselister til velforeningene i Tønsberg, og gode kommunikasjonsrutiner

 • Videreformidling av informasjon og byggesaker fra Tønsberg kommune og private utbyggere til lokale velforeninger.

 • Samarbeid med Tønsberg Søppelplukkerlag

 • Styrets leder har deltatt i prosjektgruppen for utarbeidelse av visjon for nye Tønsberg Kommune 

Referat fra årsmøte 2019

       

Protokoll fra årsmøtet i Velforeningenes Fellesråd Tønsberg

 

Torsdag 9. mai 2019, på Løkken

Tilstede: Vear og Rakkevik, Vearåsen, Sem, Presterøåsen, Robergrønningen, Solvang Midtløkken, Ringshaug og Gårbo, Teglhagen, Stangsåsen og Nordbyen.

 

Dagsorden


 1. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede deltakere, valg av møteleder. Valg av referent og 1 protokollunderskriver

  9 stemmeberettigede

  Innkallingen er godkjent

  Møteleder: Jens.         Referent: Eyvin.          Underskriving protokoll: Tore.
  Vedtatt enstemmig

 2. Styrets årsmelding for 2018. Vedtatt enstemmig

 3. Regnskap for år 2018 med revisors kommentarer. Godkjent enstemmig

 4. Fastsetting av kontingent. Kontingent forslag kr. 0 ble vedtatt enstemmig

 5. Budsjett for kommende periode, 2019. Godkjent enstemmig

 6. Styrets forslag til aktivitetsplan og arbeidsprogram for 2019. Enstemmig godkjent, med supplering av følgende punkt: Arbeide for å integrere velforeninger/bygdelag i Re kommune i VFT

 7. Innkomne saker fra velforeningene.

  Ingen innkomne saker fra medlemmer

  Til sak 7 på sakslista fremmet styret i Fellesrådet følgende forslag:

   

  Styret utvides med inntil 2 representanter fra Re kommune. Disse gis observatørstatus inntil sammenslutningen av kommunene gjøres 1.januar 2020. Deretter går de inn i styret som fast medlem og varamedlem.

   

  Enstemmig vedtak:

  Styret utvides med inntil 2 representanter fra Re kommune. Disse gis observatørstatus inntil sammenslutningen av kommunene gjøres 1.janaur 2020. Deretter går de inn i styret som fast medlem og varamedlem. Styret gis fullmakt til å iverksette dette.

 8. Valg av styre
  Valg av 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 1 år.

  Styret har vært valgkomite og foreslår gjenvalg.

  Enstemmig vedtak:

  Leder Jens Kaurin,

  Styremedlemmer:  Lone Andersen, Eyvin Bjørnstad,

  Varamedlemmer:  Tore Søyland. Tor Steinar Edland

   

 9. Valg av revisor. Tønsberg kommune. Enstemmig vedtatt

 10. Valg av valgkomite. Styret fortsetter som valgkomite

   

   

  Underskrift protokoll :

   

   

Tore Søyland


     


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.11 | 13:14
TØNSBERG KOMMUNE har mottatt 1
07.11 | 13:14
STYREMØTER har mottatt 1
07.11 | 13:13
SISTE NYTT har mottatt 1
04.11 | 20:53
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 17
Du liker denne siden